جمعه - 1401/11/7

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal

در انتهای هر تونل ، می بایست یک سطح پیوسته و آب بند در محل تلاقی تونل به ایستگاه ایجاد گردد.

یکی از مناسب ترین محصولات در این زمینه ، قطعه امگاسیل شرکت کسرا سرمد می باشد. این محصول به صورت یک رینگ ارائه گردیده و توسط صفحات فولادی در محل تعیین شده نصب مب گردند. همانطوریکه در تصویر پایین مشاهده می شود ، این محصول با صفحات فولادی پوشانده و نصب می شود.

طول عمر OMEGA SEAL شرکت کسرا سرمد حداقل 100 سال و دمای کاری از °30- تا °80+ می باشد.

نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal نوار آب بندی مخصوص محل تلاقی تونل به ایستگاه - Omega Seal Gina Seal