یکشنبه - 1403/2/30

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

خدمات آزمایشگاهی

شرکت کسرا سرمد سپاهان با داشتن آزمایشگاهی مجهز قادر به انجام تستهای فیزیکی و مکانیکی زیر مطابق استانداردهای بین المللی است.شایان ذکر است که کلیه دستگاههای آزمایشگاه در موعد مقرر کالیبره می شوند و دقت آنها مورد بررسی قرار می گیرند.

 
لیست تستهای آزمایشگاه
ردیف نام تست استانداردهای تست
1 رئومتری (Rheometer) ASTM-D2084
2 استحکام کششی (Tensile Strength) ASTM-D412 ، ISO 37
3 درصد ازدیاد طول( Elongation at break) ASTM-D412 ، ISO 37
4 مقاومت پارگی (Tear resistance) ASTM-D624 ، ISO 34-1
5 استحکام چسبندگی(bond strength) ASTM-D429
6 مانایی فشاری(Compression set) ASTM-D395 ، ISO 815-1
7 سختی سنجی(Shore A) Hardness ASTM-D2240
8 سختی سنجی (Shore D) Hardness ASTM-D2240
9 مقاومت حرارتی Ageing ASTM-D573
10 برجهندگی Resilience ASTM-D2632
11 مقاومت سایشی Abrasion resistance DIN 53516
12 مقاومت شیمیایی chemical resistance ASTM-D471
13 دانسیته density ASTM-D297
خدمات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاهی خدمات آزمایشگاهی