پنج شنبه - 1403/3/24

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

قالبسازی

کلیه قالبهای قطعات لاستیکی توسط کارشناسان شرکت با توجه به تجربه کاری ، طراحی و نسبت به ساخت قالب اقدام می شود. طراحی قالبهای لاستیکی توسط افرادی که تجربه کاری در صنعت لاستیک ندارند ، ممکن است باعث بروز مشکلاتی در حین فرآیند تولید قطعات لاستیکی شود ، لذا تکیه بر تجربه و تخصص کارشناسان این مجموعه باعث تسهیل و بهبود ساخت قالب می شود.

این شرکت نسبت به طراحی و ساخت قالب برای همکاران و مشتریان نیز به درخواست آنها اقدام می کند و جهت حصول اطمینان و ایجاد اعتماد مشتریان تا مرحله تولید اولین نمونه از قطعه نیز کلیه مراحل را تحت نظارت دارد و پس از تولید اولین نمونه ، قالب به صورت قطعی تحویل مشتریان می شود.

خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی خدمات قالبسازی